Veel extra banen voor arbeidsbeperkten in de regio Amersfoort

In de regio Amersfoort zijn eind 2018 in het kader van de Banenafspraak 1.136 extra banen gerealiseerd, dat zijn er veel meer dan beoogd. Gemeenten, UWV en sociale partners hadden in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Amersfoort afgesproken om 797 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de regio Amersfoort daalde in april het aantal WW-uitkeringen met 2,0%.

De sector detailhandel liet de afgelopen 12 maanden de sterkste daling van het aantal uitkeringen zien. In de meeste sectoren nam het aantal uitkeringen af. In vergelijking met april 2018 is er in de regio Amersfoort sprake van een daling van 15,6% van het aantal WW-uitkeringen.

Verdere daling WW-uitkeringen

Eind april 2019 verstrekte UWV 4.799 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. Dit waren 99 WW-uitkeringen minder dan in maart (-2,0%). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen in april betrof 3,8%. De grootste afname van het aantal uitkeringen deed zich voor in de sectoren overig commerciele dienstverlening (-30), uitzendbedrijven (-23) en metaalindustrie (-13). Procentueel daalde in april het aantal uitkeringen het sterkst in de sectoren landbouw (-14,3%) en cultuur (-11,1%). In vergelijking met april 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 15,6%, oftewel 885 uitkeringen.
Nederland als geheel liet een afname van 18,1% van het aantal WW-uitkeringen zien. Het aantal WW-uitkeringen daalde het sterkst in de sectoren zorg & welzijn (-250), overig commerciele dienstverlening (-85) en de detailhandel (-80). In de bouw (-35,6%) en bij de overheid (-30,9%) was de procentuele daling het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in april 2019 in de regio Amersfoort 2,7%. Het regionale WW-perecentage is daarmee vrijwel gelijk aan het landelijk WW-percentage van 2,8%.

Banenafspraak: extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De Banenafspraak, voortvloeiend uit het sociaal akkoord van 2013, voorziet in het creëren van 125.000 extra banen in 2025 voor werkzoekenden uit het doelgroepenregister. Tot de doelgroep behoren mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zonder ondersteuning het minimumloon te verdienen. Denk daarbij aan werkzoekenden met een Wajong-uitkering, met een WSW-indicatie of werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet. In het Regionaal Werkbedrijf Amersfoort werken gemeenten en UWV intensief samen met werkgevers- en werknemersorganisaties om extra banen voor mensen uit de doelgroep te realiseren.

UWV heeft eind april de factsheet Banenafspraak Amersfoort gepubliceerd. Uit deze factsheet blijkt dat er eind 2018 in de regio 2.074 banen werden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Dat zijn 1.136 extra banen vergeleken met de nulmeting eind 2012. Toen zijn er 938 banen gemeten. Daarmee is de doelstelling van het Regionaal Werkbedrijf Amersfoort om eind 2018 797 extra banen te realiseren, ruim overtroffen. In heel Nederland zijn eind 2018 53.390 extra banen gerealiseerd, 123% van de landelijke doelstelling van 43.500 extra banen.

Campagne ‘Werkgevers met een groot hart. WSP – werkt voor iedereen’

UWV begeleidt en ondersteunt werkgevers die inclusief willen ondernemen en een baan willen creëren voor iemand met een arbeidsbeperking. Met een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie maakt UWV bijvoorbeeld duidelijk waar in het bedrijfsproces zo’n baan kan worden gecreëerd. Daarnaast begeleidt en ondersteunt UWV mensen met een Wajong-uitkering bij het vinden van werk. Uit de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018 blijkt dat mensen met een Wajong-uitkering relatief vaak werken bij kleine bedrijven, in de agrarische sector, detailhandel, schoonmaak of via uitzendbureaus.

Het WerkgeversServiceppunt (WSP) regio Amersfoort is recent gestart met de campagne ‘Werkgevers met een groot hart. WSP – werkt voor iedereen’. De komende twee jaar wil het WSP werkgevers aansporen om bij het zoeken naar passende medewerkers vaker te denken aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zo’n 15 regionale werkgevers zijn al WSP ambassadeur en hebben mensen uit de bovengenoemde doelgroepen in dienst via het WSP regio Amersfoort. De WSP ambassadeurs activeren andere werkgevers